LEGAL & TCs

Ο δικτυακός τόπος (εφεξής «web site») παρέχεται, ως έχει, από την ατομική επιχείρηση «ΦΩΚΑΣ Ι. ΠΑΤΡΑΣ», η οποία εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Πραξιτέλους αρ.157, με ΑΦΜ 121157911, ΔΟΥ Α Πειραιά (εφεξής «LOOM»), υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα ειδοποίηση. Πρόσβαση και χρήση του web site δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων αυτών.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους αυτούς, την Πολιτική Απορρήτου και Cookies και (αμφότερες εφεξής καλούμενες ως ‘‘Οι Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων’’), προτού ξεκινήσετε τη χρήση αυτού του web site. Κάνοντας χρήση του web site ή υποβάλλοντας παραγγελία μέσω αυτού συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παρόντες Όρους και τις Πολιτικές Προστασίας Δεδομένων, επομένως αν δεν συμφωνείτε, δεν πρέπει να πρέπει να κάνετε χρήση αυτού του web site.

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχονται από το παρόν web site, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του σχεδιασμού, των διακριτικών γνωρισμάτων, λογοτύπων, γραφικών, κειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών, βάσεων δεδομένων και εν γένει κάθε διακριτικού σημείου και πνευματικού έργου του web site, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία του LOOM και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Κατ’ εξαίρεση, τα προσφερόμενα προς πώληση περιοδικά αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των νομικών/φυσικών προσώπων που αναφέρονται σ’ αυτά ως δικαιούχοι των σχετικών δικαιωμάτων.

 

Αναπαραγωγή του περιεχομένου

Απαγορεύεται ρητά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του LOOM, η με οποιονδήποτε τρόπο, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση, διανομή, διάθεση, μετάδοση, χρήση και εν γένει εκμετάλλευση, του συνόλου ή μέρους, του περιεχομένου του παρόντος web site. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αντιγραφή και εκτύπωση, ενός και μόνο αντιγράφου, τμήματος του περιεχομένου για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας του LOOM.

 

Επίσκεψη – χρήση του web site

Κάθε χρήστης έχει την δυνατότητα να επισκέπτεται ελεύθερα το web site. Ο επισκέπτης/ χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι θα χρησιμοποιεί το web site σύμφωνα με τους παρόντες όρους, τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις της εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Ο επισκέπτης/ χρήστης ευθύνεται για την αποκατάσταση κάθε ζημίας που τυχόν προκληθεί στο LOOM ή σε οιονδήποτε τρίτο, από αθέμιτη ή/ και κακή χρήση των υπηρεσιών ή σελίδων ή οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος web site καθώς και από την εισαγωγή, δημοσίευση και μετάδοση, μέσω αυτού, οιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, λογισμικού ή αρχείου.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί ή δεν κατανοεί τους παρόντες όρους χρήσης, ολικά ή μερικά, οφείλει να μην επισκέπτεται ή/ και χρησιμοποιεί το παρόν web site.

 

Δικαίωμα Τροποποίησης

Το LOOM διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταβάλει, οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση, τις προσφερόμενες στο παρόντα web site υπηρεσίες και πληροφορίες. Επίσης, το LOOM διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης και αγορών.

 

Δήλωση Αποποίησης

Το LOOM δεν φέρει καμία ευθύνη για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη από την πρόσβαση και την χρήση του περιεχομένου και των προσφερόμενων πληροφορικών και υπηρεσιών του web site. Το LOOM καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή και εξασφάλιση υψηλού επιπέδου πληροφοριών και υπηρεσιών, μέσω του web site, δεν ευθύνεται όμως για την ακρίβεια, πληρότητα, ή ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται στο παρόν web site.

Το LOOM λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την πρόσφορη λειτουργία του παρόντος web site, σε καμία περίπτωση όμως δεν εγγυάται ότι τα περιεχόμενα, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκολύνσεις και δυνατότητες του web site θα παρέχονται ανελλιπώς και χωρίς προβλήματα, ούτε ότι το web site ή/και οι εξυπηρετητές («servers») μέσω των οποίων συνδέεται αυτός, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών/ χρηστών, θα παρέχονται χωρίς ζημιογόνες εφαρμογές οι οποίες εγκαταστάθηκαν εν αγνοία του.

Το LOOM δεν ευθύνεται για οιαδήποτε ζημία προκληθεί στον πελάτη από τη μη εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας ή εκτός του πεδίου ελέγχου του (όπως ενδεικτικά, αδυναμία παροχής/ βλάβες του δικτύου, καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ).

 

Σύνδεσμοι Παραπομπής («links») με άλλους δικτυακούς τόπους

Το web site δύναται να περιλαμβάνει συνδέσμους παραπομπής «links», «hyperlinks», διαφημιστικά «banners» προς άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων το LOOM δε φέρει οιονδήποτε έλεγχο και δεν συνδέεται κατ’ οιονδήποτε τρόπο. Το LOOM δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την ασφάλεια, την νομιμότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων ή/και σελίδων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω συνδέσμων, οιασδήποτε μορφής.

Για οιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη/ χρήστη από τη χρήση και πρόσβασή του στους προαναφερθέντες δικτυακούς τόπους ή/ και σελίδες, αποκλειστική ευθύνη φέρουν τα πρόσωπα που εκμεταλλεύονται ή δραστηριοποιούνται στους οικείους δικτυακούς τόπους. Την ευθύνη για το περιεχόμενο, τη νομιμότητα και εγκυρότητα των περιεχομένων στο web site διαφημίσεων, φέρουν αποκλειστικά οι διαφημιζόμενοι.

 

Υποβολή προσωπικών στοιχείων

Ο χρήστης ο οποίος εγγράφεται στην ιστοσελίδα υποχρεούται να καταχωρεί προσωπικά στοιχεία που είναι πλήρη και αληθή.
Κατά την εγγραφή του ο χρήστης καλείται να υποβάλει τα στοιχεία: α) Ονοματεπώνυμο Φυσικού προσώπου/ Νομικού Προσώπου, β) Διεύθυνση/ Έδρα, γ) Ταχυδρομικός Κώδικας, δ) Αριθμός Τηλεφώνου, ε) Ε-mail.

Σε περίπτωση που ο χρήστης/πελάτης ζητήσει την έκδοση τιμολογίου, θα πρέπει να υποβάλει επάγγελμα, Α.Φ.Μ και Δ.Ο.Υ.

Το LOOM διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής λογαριασμού χρήστη εάν διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία τα οποία δήλωσε είναι αναληθή, ή δεν έχει συνδεθεί στον λογαριασμό του τους τελευταίους 12 μήνες, ή δεν έχει ποτέ προχωρήσει σε συναλλαγή, ή χρησιμοποιεί τον λογαριασμό του καταχρηστικά ή επιδιώκει να αλλοιώσει την ιστοσελίδα και την φυσιογνωμία της.

 

Ανήλικοι

Η χρήση τou web site και των υπηρεσιών του σε χρήστη/ επισκέπτη που είναι ανήλικος είναι δυνατή μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή κηδεμόνων του.

 

Επικοινωνία

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε βοήθεια σε σχέση με την χρήση του παρόντος web site παρακαλείται όπως επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα του LOOM ανατρέχοντας στην ενότητα “Contact”.

ΙΙ. ΟΡΟΙ ΑΓΟΡΩΝ

Υποβολή παραγγελίας και Κατάρτιση Σύμβασης

Για να κάνετε μια παραγγελία στο LOOM θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς και να πατήσετε το κουμπί “Checkout”. Κατόπιν αφού βάλετε τα απαραίτητα στοιχεία για την αποστολή της παραγγελίας σας θα πατήσετε “Place Order‘’ και θα λάβετε ένα e-mail από το το οποίο το LOOM θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας (“Order Confirmed”). Όλες οι παραγγελίες τελούν υπό την αποδοχή τους εκ μέρους του LOOM και η εν λόγω αποδοχή θα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σε εσάς του ως άνω e-mail (“Order Confirmed”). Η σύμβαση για την αγορά ενός προϊόντος με το LOOM (“η Σύμβαση”) θα θεωρείται μόνο τότε συναφθείσα όταν σας σταλεί η σχετική ενημέρωση (“Order Confirmed”).

 

Παράδοση

Η παράδοση θα γίνεται με τους εξής τρόπους:

α) μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) στον τόπο που επιλέγετε εσείς στα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

  • Εντός 1-3 εργάσιμων ημερών για παράδοση προϊόντων εντός Αττικής.
  • Εντός 5 εργάσιμων ημερών για παράδοση προϊόντων σε περιοχές εκτός Αττικής, στην υπόλοιπη Ελλάδα.

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Το κόστος της αποστολής αναλύεται σε 3€ για αποστολή εντός Αττικής ενώ για τις παραδόσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα θα ενημερωθείτε σχετικώς για το εκάστοτε κόστος αποστολής τους.

β) σε φυσικά καταστήματα που θα σας υποδείξουμε εμείς (LOOM selling points).

Ανωτέρα βία: Το LOOM δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου το LOOM δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών/μεταφοράς/ παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν κρίνετε ότι δεν έχετε πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούστε να καταγγείλετε τη σύμβαση πώλησης και το LOOM υποχρεούται να σας επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

 

Πληρωμή

Η πληρωμή μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

α) Με χρεωστική/πιστωτική κάρτα μέσω του Ιδρύματος Πληρωμών EveryPay*.

*Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCIDSS). Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

β) Με PayPal.

γ) Με πληρωμή του ποσού κατά την παράδοση (αντικαταβολή), επιλέγοντας την αντίστοιχη επιλογή “Cash on delivery‘’.

 

Επιστροφή προϊόντων

Λόγω της φύσης του προϊόντος δεν δίνεται η δυνατότητα επιστροφής ή ακύρωσης της παραγγελίας του. Με την αποστολή του προϊόντος δεν μπορεί να γίνει ακύρωση της παραγγελίας και αντίστοιχη επιστροφή του τιμήματος, με την επιφύλαξη της περίπτωσης της νόμιμης υπαναχώρησης που προβλέπεται παρακάτω.

Ελαττωματικά και κακέκτυπα περιοδικά/προϊόντα, αντικαθίστανται με έξοδα του LOOM, εφόσον υπάρξει σχετική γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλο τρόπο επικοινωνίας.

Νόμιμο Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του προϊόντος.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της: α) είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση του LOOM, β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@loomathens.gr και το LOOM θα επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, το LOOM θα σας επιστρέψει το τίμημα του προϊόντος το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παρέλαβε το προϊόν και εφόσον αυτό βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση συνοδευόμενο από το εκδοθέν νόμιμο παραστατικό πώλησής του. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Θα επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των προϊόντων.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

Στις περιπτώσεις που το τίμημα του προϊόντος έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα (selling point που θα υποδείξει το LOOM) και επιπλέον, το προϊόν έχει παραληφθεί από το εκάστοτε φυσικό κατάστημα, καθώς σε αυτή την περίπτωση η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέσθηκε από απόσταση.

 

Παραγγελίες Υπέρ Τρίτων – Δώρα

Στην περίπτωση που ο παραλήπτης είναι διαφορετικό πρόσωπο από το χρήστη ή από την οντότητα τιμολόγησης (αν είναι φυσικό πρόσωπο), ο χρήστης δηλώνει υπεύθυνα στο LOOM ότι έχει τη ρητή συναίνεση και συγκατάθεση του τρίτου αυτού φυσικού προσώπου, για την υποβολή και καταχώρηση των απαραίτητων προσωπικών δεδομένων που θα επιτρέψουν την εκτέλεση της παραγγελίας, ειδικά την τιμολόγηση υπέρ τρίτου, ή/και την παράδοση της παραγγελίας στο ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση αυτού (με καταχώρηση και τηλεφώνου επικοινωνίας).

Στην ατυχή περίπτωση που το LOOM εναχθεί με οποιονδήποτε τρόπο για την επεξεργασία δεδομένων τρίτων προσώπων στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, ο χρήστης που υπεύθυνα δήλωσε δια την αποδοχή των παρόντων όρων, ότι υφίσταντο η συναίνεση ή συγκατάθεση του υποκειμένου (τρίτου), επέχει θέση δικονομικού εγγυητή έναντι του LOOM και θα κληθεί να αναλάβει κάθε ζημία που θα υποστεί το LOOM εξαιτίας μίας τέτοιας μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των προσωπικών δεδομένων του τρίτου, πλέον εύλογων αμοιβών νομικών συμβούλων, μη αποκλειόμενης και κάθε άλλης αξίωσης του LOOM κατά του χρήστη, ακόμα και αποζημίωσης περί ηθικής βλάβης.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Οι συμβάσεις μέσω του διαδικτυακού καταστήματος LOOM διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει κατά την ερμηνεία- εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης καθώς και από την πραγματοποίηση διαδικτυακών συναλλαγών, μέσω του παρόντος web site, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας (Ελλάδα).

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, ο πελάτης μπορεί να απευθύνεται στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.: 1520, φαξ: 210 3843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.: 210 6460734, φαξ: 210 6460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ο χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί, ότι για τη σύναψη σύμβασης πώλησης δια του web site LOOM, ενδέχεται να δημιουργήσει προφίλ χρήστη, δηλαδή ένα “Αccount” όπου καλείται να εισαγάγει κάθε απαραίτητη πληροφορία για τους σκοπούς της σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων πώλησης με τo LOOM.

Ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να δηλώσει στο LOOM αληθή διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αποστολής προϊόντων, ενώ αναγνωρίζει ότι κάθε ψευδής δήλωση καθιστά ανέφικτη την εκτέλεση της όποιας μεταξύ των σύμβασης πώλησης, με επιφύλαξη του LOOM για αποζήτηση αποζημίωσης από τον χρήστη για κάθε θετική ζημία υποστεί από την υπαίτια αυτή συμπεριφορά του.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη φύλαξη του κωδικού εισόδου στο account που θα δημιουργήσει. Η διαδικασία είναι αυτοματοποιημένη και ο χρήστης αναγνωρίζει ότι το LOOM δεν δύναται να επέμβει στη διαδικασία ταυτοποίησης εισόδου στο Κατάστημα, ούτε δύναται να γνωρίζει το συνθηματικό – κωδικό χρήστη που έχει επιλέξει.

Το LOOM έχει στην κατοχή τoυ τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο χρήστης στο account ή κατά την καταχώρηση της παραγγελίας του (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας – αποστολής προϊόντων – διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – τηλέφωνα, και καθίσταται ως εκ τούτου Yπεύθυνος Eπεξεργασίας με την έννοια του του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ).

Κάθε χρήση ή επεξεργασία των δεδομένων αυτών και όλων των δεδομένων που αφορούν στους πελάτες και το ηλεκτρονικό τους ίχνος στο web site, στην οποία προβαίνει το LOOM, γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με όσα ορίζει ο ΓΚΠΔ.

Ο χρήστης – Υποκείμενο των δεδομένων, μπορεί, οποτεδήποτε, να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπονται στον ως άνω Κανονισμό και ιδίως στα άρθρα 12 έως 23 αυτού και ειδικότερα:

α) το δικαίωμα στην ενημέρωση και την πρόσβαση στα δεδομένα του που επεξεργάζεται το LOOM,

β)το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων,

γ) το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής μέρους ή του συνόλου των προσωπικών του δεδομένων, δ) το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή να προβάλλει αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.

Σημειωτέον ότι η άσκηση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιώματα δύναται να μην επιτρέψει την σύναψη ή την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της σύμβασης με το LOOM. Τα ως άνω δεδομένα το LOOM θα επεξεργάζεται κυρίως μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτέλεση της σύμβασης και περαιτέρω θα διατηρούνται κάποιες βασικές πληροφορίες που αποδεικνύουν τη νομιμότητα της επεξεργασίας εκ μέρους του LOOM.

Ο χρήστης έχει τον μοναδικό και απόλυτο έλεγχο των πληροφοριών αυτών και μπορεί ανά πάσα στιγμή να τις τροποποιεί ή διαγράφει από το λογαριασμό του – κατόπιν επικοινωνίας όπου απαιτείται – χωρίς τη συγκατάθεση ή τη συναίνεση του LOOM. Ελάχιστες πληροφορίες-δεδομένα ταυτοποίησης για την εκτέλεση μίας παραγγελίας θα ζητούνται πάντα από το λογισμικό του διαδικτυακού καταστήματος, αποκλειστικά και μόνον για το σκοπό αυτό.

Εφόσον ο χρήστης επιθυμεί να διαγραφούν όλα τα δεδομένα που τον αφορούν, μπορεί να επικοινωνήσει με το LOOM δια μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και να ασκήσει το δικαίωμά του στη «λήθη» (right of oblivion) σε ό,τι αφορά το ηλεκτρονικό ίχνος του λογαριασμού του και των δεδομένων που παρήγαγε με την εγγραφή του και την αλληλεπίδρασή του με το διαδικτυακό κατάστημα που φυλάσσονται στους διακομιστές του LOOM. Το LOOM θα διαγράψει εντός 7 ημερών όλα αυτά τα δεδομένα και θα ακυρώσει το λογαριασμό του χρήστη. Ο χρήστης ανά πάσα στιγμή δικαιούται να εγγραφεί εκ νέου με νέο λογαριασμό.

Για την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος και εν γένει της προβολής αντιρρήσεων στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, ο τελευταίος μπορεί να επικοινωνήσει με το LOOM και το εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, οποτεδήποτε αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση info@loomathens.gr με θέμα «Προβολή Αντιρρήσεων Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων – ΓΚΠΔ». Αν παρ’ όλ’ αυτά εξακολουθεί να θεωρεί ότι πραγματοποιήθηκε μη σύννομη χρήση των δεδομένων του έχει δικαίωμα προσφυγής στην αρμόδια εποπτική Αρχή ήτοι την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Ειδικά σε ό,τι αφορά την επικοινωνία του LOOM με τους πελάτες με στόχο την ενημέρωση των τελευταίων για τα προϊόντα που το LOOM διαθέτει μέσα από το διαδικτυακό του κατάστημα, το LOOM δικαιούται να αποστέλλει στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των χρηστών ενημερωτικά – διαφημιστικά δελτία, εφόσον αυτοί επέλεξαν σχετικά και χορήγησαν ρητή ηλεκτρονική συναίνεση προς τούτο (opt-in). Επίσης, στους ίδιους χρήστες παρέχεται κατά τρόπο σαφή και ευδιάκριτο η δυνατότητα να αντιτάσσεται οποτεδήποτε έκαστος χρήστης (opt-out/ unsubscribe), με εύκολο τρόπο και χωρίς καμία χρέωση μέσα από την οθόνη καρτέλας / λογαριασμού του (το προφίλ του), αλλά και μέσα από κάθε σχετικό μήνυμα, σε περίπτωση που ο χρήστης αρχικά δεν είχε διαφωνήσει σε αυτή τη χρήση από τις ρυθμίσεις του προφίλ – λογαριασμού του.

Το LOOM θα προβαίνει σε διαρκή ενημέρωση του χρήστη για την άσκηση των δικαιωμάτων του ως Yποκειμένου των δεδομένων.

Τα ανωτέρω δικαιώματα και η άσκησή τους τελούν υπό περιορισμούς στο βαθμό που έρχονται σε σύγκρουση είτε κατ’ αρχήν είτε ένεκα του τρόπου άσκησής τους από το Χρήστη με την κείμενη νομοθεσία και άλλες εφαρμοζόμενες διατάξεις (π.χ. διατήρηση δεδομένων συναλλαγών Χρήστη για λόγους φορολογικής – οικονομικής διαφάνειας του LOOM, διατήρηση για απόδειξη της συγκαταθέσης κ.ά.).

Διαβίβαση δεδομένων σε εταιρείες courier

Το LOOM για την εκτέλεση – παράδοση της παραγγελίας του χρήστη, διαβιβάζει υποχρεωτικά σε τρίτο πρόσωπο τα ελάχιστα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα του για την εκτέλεση της αποστολής της παραγγελίας.

Τα δεδομένα αυτά που διαβιβάζονται σε τρίτο πρόσωπο (μεταφορέα αδειοδοτημένο από την ΕΕΤΤ) είναι το όνομα, επώνυμο, διεύθυνση (Πόλη – Περιοχή, αριθμός / οδός) και τηλέφωνο επικοινωνίας του χρήστη παραλήπτη, αποκλειστικά για το σκοπό της εκτέλεσης της μεταφοράς και παράδοσης της παραγγελίας.

Καθώς το LOOM συνεργάζεται με εξωτερικούς τρίτους παρόχους υπηρεσιών (ταχυ)μεταφορών, η διαβίβαση αυτή των ως άνω δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της παραγγελίας και δεν μπορεί να εξαιρεθεί, αν ο χρήστης επιθυμεί να λάβει τα προϊόντα (περιοδικά) που έχει παραγγείλει και αγοράσει στο χώρο του.

Σε αντίθετη περίπτωση, άρνησης συναίνεσης του χρήστη για την ως άνω διαβίβαση, ο χρήστης οφείλει να προσέλθει στο χώρο του LOOM να παραλάβει την παραγγελία του, ώστε να μη λάβει χώρα η διαβίβαση των ελάχιστων αυτών δεδομένων του σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών μεταφορών.

Το LOOM, σε εφαρμογή της γενικής πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του διαδικτυακού του καταστήματος, σε περίπτωση υποβολής αιτήματος ενημέρωσης – γνωστοποίησης από χρήστη για την ταυτότητα του συνεργαζόμενου τρίτου παρόχου μεταφορών (επωνυμία επιχείρησης), θα ανταποκρίνεται γνωστοποιώντας τα στοιχεία του παρόχου που έχει αναλάβει την εκτέλεση της συγκεκριμένης μεταφοράς για την οποία υποβάλλεται έκαστο αίτημα.

Πολιτική Cookies – Cookies Τρίτων (3dr Party Cookies)

Το LOOM χρησιμοποιεί, αναγκαστικά, Sessions cookies, (Cookies περιόδου σύνδεσης), που επιτρέπουν στους χρήστες να αναγνωρίζονται κατά την διάρκεια της περιήγησης τους μέσα στο δικτυακό μας τόπο, προκειμένου ο χρήστης να επιλέγει προϊόντα για το καλάθι αγορών και να αποθηκεύονται μέχρι την ολοκλήρωση της αγοράς. Με το κλείσιμο του φυλλομετρητή (browser), το LOOM δεν αποθηκεύει κανένα cookie.
Επιτρέπουμε μόνο στην Google Analytics να εγκαθιστά Cookies. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε κάποιο φορέα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να περιηγηθείτε στο LOOM (Facebook, Instagram, YouTube, twitter, κλπ), θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτά τα κοινωνικά δίκτυα, ενδεχομένως να εγκαθιστούν cookies αμέσως μόλις πατήσετε τον οποιοδήποτε σύνδεσμο για το LOOM. Τα cookies αυτά διέπονται από την πολιτική του εκάστοτε κοινωνικού δικτύου και θα πρέπει να συμβουλευτείτε τις αντίστοιχες πολιτικές των ισοτόπων τους.

Τελευταία Ενημέρωση 12/06/2021

Οι όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιούνται όταν αυτό είναι αναγκαίο. Η τελευταία επικαιροποίηση πραγματοποιήθηκε στις 12/6/2021. Παρακαλούνται οι χρήστες του web site να ανατρέχουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα σε αυτούς, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν προσαρμογές σε νέες διατάξεις της νομοθεσίας και διαφοροποιήσεις.

m o r e m o r e m o r e m o r e m o r e m o r e

A design created
to excite people

Noluisse suscipit interpretaris duo id utamur legendos cum autem iusto ac democritum ne cum. Ne quo consul democritum, legimus probo.

a